Om ansökningsprocessen

De flesta statsbidrag söks eller rekvireras via Socialstyrelsens e-tjänst. Här kan du läsa om vad som behövs för att använda e-tjänsten för statsbidrag och rekommendationer kring hur ansökan.

Det finns ett fåtal bidrag som inte ingår i e-tjänsten. Då sker ansökan via en blankett. Information om vilka bidrag det gäller finns på informationssidan för de olika statsbidragen under sök statsbidrag.

Så går ansökan till

1. Utse ett ombud

För att kunna söka eller rekvirera statsbidrag i e-tjänsten måste en verksamhet först ha ett godkänt ombud. Ombudet är den person som har det högsta ansvaret för ansökan. Den som ska bli ombud behöver göra en ombudsansökan i e-tjänsten genom att logga in med sitt personliga bankID.

En organisation kan bara ha ett ombud. Det går alltså bara att ha ett ombud per organisationsnummer. Däremot kan den som är ombud utse andra personer i organisationen som kan bidra till ansökan. Läs mer om olika behörigheter.

En ombudsansökan ska göras i e-tjänsten i god tid innan det statsbidrag man tänker söka stänger för ansökan. Hur lång tid det tar innan den blir beviljad beror på hur många ombudsansökningar vi har på kö.

Läs mer om ombudsansökan

2. Se till att rätt personer har behörighet att arbeta med ansökan

När ombudsansökan har godkänts är det dags att se till att rätt personer har behörighet att arbeta med ansökan om statsbidrag eller rekvisition genom att bjuda in andra i organisationen. Ombudet behöver alltså inte själv ansöka om eller rekvirera varje statsbidrag.

Det finns tre olika behörigheter:

  • Ombud
  • Representant
  • Uppgiftssamordnare

Det är personen som är ombud som utser vilka personer som ska ha vilka behörigheter genom att logga in med bankID och använda e-tjänsten. Socialstyrelsen handlägger ansökan och fattar beslut.

Läs mer om behörigheter

3. Förbered ansökan eller rekvisitionen

Nu är det dags att ansöka. Börja med att läsa på om det aktuella bidraget. På informationssidan om varje statsbidrag finns:

  • beskrivning av villkor för bidraget
  • information om statsbidraget ska sökas via e-tjänst eller blankett
  • anvisningar och vilka uppgifter som organisationen behöver skicka med.

Tänk på att det kan ta tid att samla in alla uppgifter som behövs och att en ombudsansökan bör göras i god tid innan det statsbidrag man tänker söka stänger för ansökan eller rekvirering. Försök om möjligt att ha alla nödvändiga uppgifter till hands innan ni påbörjar ansökan eller rekvisitionen i e-tjänsten. I många fall krävs det till exempel att ni laddar upp olika bilagor i formuläret.

4. Skicka in ansökan och invänta handläggning

När ansökan är fullständig skickas den in in via e-tjänsten till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen kommer sedan att handlägga ärendet och meddela via e-post när det finns ett beslut.

5. Återrapportera

Verksamheter som har beviljats statsbidrag behöver återrapportera hur pengarna har använts. I slutet av varje bidragsår, eller i början av året därpå, skickar Socialstyrelsen ut ett webbaserat återrapporteringsformulär till den som är kontaktperson hos organisationen.

Medel som inte har använts före den 31 december det aktuella bidragsåret ska återbetalas. Bidragsmottagare kan också bli återbetalningsskyldiga om medlen inte använts enligt de villkor som finns kopplade till statsbidraget. Ett exempel på ett villkor är att återrapporteringen ska ha kommit in inom den tidsram som anges.

Alla villkor finns beskrivna på informationssidan för respektive bidrag.

 

 

Publiceringsdatum: