Statsbidrag för projekt med syfte att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre

Utlysningsdatum: 2024-01-31
Sista ansökningsdag: 2024-03-13
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Beslut om fördelning

Socialstyrelsen har fattat beslut om att fördela 48,5 miljoner kronor för bidragsår 2024. Den totalt sökta summan för bidraget översteg tillgängliga medel att fördela vilket innebär att Socialstyrelsen har behövt prioritera bland ansökningar samt att ingen kommun har beviljats hela det belopp de ansökt om.

Socialstyrelsen har valt att prioritera ansökningar som tydligt fokuserar på direkta insatser för målgruppen. Ansökningar om verksamhet som exempelvis kan anses ligga inom kommunens ordinarie arbete eller inte tydligt nog fokuserar på direkta insatser för målgruppen har bortprioriterats.

Fördelningslista 2024

Syfte med statsbidraget 

Statsbidraget riktar sig till kommuner för projekt med syfte att underlätta för äldre att delta i sociala och hälsofrämjande aktiviteter. De projekt som kan få statsbidrag ska underlätta att för äldre att träffa andra med liknande intressen, samt som på sikt även kan vara möjliga att implementera i verksamheten. Det kan vara t.ex. gruppaktiviteter som bygger på deltagarnas aktiva deltagande, rekreationsaktiviteter och aktiviteter som involverar olika former av teknologi eller kulturella aktiviteter.

Anvisningar för ansökan

Frågor och svar

Måste medlen användas till äldre som bor på särskilt boende eller har hemtjänst?

Ja, syftet med statsbidraget är att motverka ensamhet hos äldre på särskilt boende eller som har hemtjänst. Medlen ska därmed inte användas till andra målgrupper.

Vad kan vi ansöka om?

Syftet med statsbidraget är att finansiera verksamheter som ökar deltagande i aktiviteter. I bedömningsarbetet prioriterar Socialstyrelsen ansökningar som avser direkta insatser för målgruppen, exempelvis transport till och från aktiviteter, kartläggningar av behov, och satsningar på nya mötesplatser.

Får medlen användas till interna utbildningar?

Nej, medlen ska gå till direkta insatser för målgruppen.

Får medlen användas till hälsosamtal?

En verksamhet får inte dubbelfinansieras av flera statsbidrag. Medlen får därmed inte användas för att bedriva samma arbete som finansieras av Statsbidrag till kommunerna för att motverka ofrivillig ensamhet genom hälsosamtal.

Vilka som kan ansöka

Samtliga kommuner kan ansöka om bidraget.

Hur man ansöker

Ansökan görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis:

  1. Innan vi ansöker om bidraget behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. Beräknad handläggningstid är en månad.
    Läs mer om ombudsansökan.
  2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni ansöka om statsbidraget via statsbidragets e-tjänst. Ni hittar ansökan genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge.

Tillgängliga medel att fördela

För bidragsår 2024 finns det 48 500 000 kronor att efter ansökan fördela i detta statsbidrag. Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2024 och de kan användas till och med 31 december 2024.

Regeringen beräknar att satsningen ska fortgå även under 2025 under förutsättning att riksdagen anvisar medel för ändamålet.

Återrapportering till Socialstyrelsen

Kommuner som har tagit emot statsbidrag för 2024 ska senast våren 2025 skicka in en redovisning om hur medlen har använts. Mottagarna ska redovisa hur medlen använts i ett webbaserat återrapporteringsformulär som Socialstyrelsen kommer skicka till alla som beviljats bidraget. Återrapporteringsformuläret innehåller i huvudsak frågor om hur statsbidraget använts, vilka aktiviteter som kommunen har genomfört och vilka resultat som har uppnått. Kommunerna ska skicka in svaren elektroniskt till Socialstyrelsen. En undertecknad version behöver inte skickas in.

Medel som inte har förbrukats före den 31 december 2024 ska återbetalas. Socialstyrelsen kommer att fakturera berörda bidragsmottagare.

Övrig information

Regeringsuppdrag: Uppdrag att utlysa medel för projekt med syfte att motverka
ofrivillig ensamhet bland äldre

Vägledning: Så kan äldres ensamhet brytas.

Kontakt

Jenny Andersson
Telefonnummer: 075-247 33 80