Vem kan bli ombud

Ombud för en ideell organisation, stiftelse, trossamfund eller ekonomisk förening

Ombudet måste vara en person som har mandat att skriva under ansökningar och avtal, det vill säga är firmatecknare. Om firman tecknas av två personer tillsammans, måste den ena lämna en fullmakt till den andra. Om firman tecknas var för sig av personerna behövs ingen fullmakt.

Andra personer kan också agera ombud. Då behövs en fullmakt från en firmatecknare, som visar att personen har mandat att ansöka om statsbidrag.

Bilagor att bifoga ombudsansökan för ideella organisationer:

 • Aktuella stadgar
 • Senaste årsmötesprotokoll, undertecknat
 • Konstituerande styrelsemötesprotokoll, undertecknat
 • Eventuellt en fullmakt, se rubriken nedan: När behöver det bifogas en fullmakt?

Bilagor att bifoga ombudsansökan för stiftelser, trossamfund och ekonomiska föreningar:

 • Aktuell stiftelseurkund/stadgar
 • Aktuellt registreringsbevis med uppgift om firmatecknare
 • Senaste årsmötesprotokoll, undertecknat (ekonomiska föreningar)
 • Eventuellt en fullmakt, se rubriken nedan: När behöver det bifogas en fullmakt?

För Svenska kyrkan gäller unikt följande (inkl. ev. fullmakt):

 • Protokoll från Kyrkofullmäktige där val av kyrkoråd beslutats, undertecknat (motsvarar årsmöten som beslutar om styrelsen).
 • Protokoll från Kyrkorådet där firmatecknarna framgår, undertecknat (motsvarar konstituerande styrelsemötesprotokoll).
 • Kyrkoordningen (motsvarar stadgar). Det räcker med ett utdrag på kapitel 2-7.

Ombud för en kommun, region eller länsstyrelse

Den person som utses till ombud för en kommun, region eller länsstyrelse ska ha delegation att skriva under statsbidragsansökningar för hela kommunen, regionen eller länsstyrelsen. Ombudet kan exempelvis vara en kommun- eller regiondirektör, en landshövding, en länsöverdirektör eller någon annan tjänsteman inom organisationen via fullmakt från firmatecknare enligt kommunens, regionens eller länsstyrelsens delegationsordning.

Det går också att utse en annan person i organisationen till ombud via en fullmakt. Den finns att ladda ned längre ned på denna sida.

Bilagor att bifoga ombudsansökan för kommuner, regioner och länsstyrelse:

Obligatoriskt

Ett utdrag ur kommunens, regionens eller länsstyrelsens delegationsordning där firmateckningsrätten framgår ska alltid bifogas.

Eventuellt

I de fall ombudet inte är firmatecknare ska en fullmakt undertecknad av firmatecknaren eller firmatecknarna, var för sig eller två i förening, bifogas.

När behöver det bifogas en fullmakt?

Fullmakt för firmatecknare som ansöker om att bli ombud

Om den som ansöker om att bli ombud är firmatecknare räcker det med att en annan firmatecknare skriver på fullmakten, om firman tecknas av två i förening. Tecknas firman var för sig behövs ingen fullmakt.

Fullmakt för icke firmatecknare som ansöker om att bli ombud

Om den som ansöker om att bli ombud inte är firmatecknare, måste två firmatecknare skriva på fullmakten ifall firman tecknas av två tillsammans. Tecknas firman var för sig, räcker det med att en firmatecknare skriver under fullmakten.

Blankett för fullmakt för ombud i e-tjänsten för statsbidrag

E-tjänsten ombudsansökan

Ansök om ombud

Personuppgifter

Här kan du läsa om hur Socialstyrelsen behandlar personuppgifter

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: