Pensionärsorganisationer

Öppet för ansökan 01 januari 2019

Statsbidraget finns för de pensionärsorganisationer som arbetar med att ta tillvara pensionärers intressen.

Senast den 1 januari 2019 ska ansökan om 2019 års statsbidrag ha kommit in.

Vilka kan söka medlen?

En pensionärsorganisation som vill söka bidraget ska uppfylla samtliga följande punkter:

  • Den har minst 30 000 medlemmar.
  • Den är rikstäckande.
  • Den är öppen för alla pensionärer
  • Den är partipolitiskt obunden.

Om det finns särskilda skäl, får statsbidrag lämnas till organisationer som inte är rikstäckande eller som inte har minst 30 000 medlemmar. En organisation som får statsbidrag enligt förordningen om statsbidrag till handikapporganisationer kan inte söka detta bidrag för samma bidragsår.

Hur söker du?

Du söker statsbidrag genom att fylla i de gråmarkerade fälten i blanketten. Spara den ifyllda blanketten, skriv ut och låt behörig person underteckna den innan du skickar ansökan med handlingar till:

Socialstyrelsen
Statsbidrag
106 30 Stockholm

Ansökan om statsbidrag för pensionärsorganisationer_2019

Informationsbrev med anvisningar

Vad är syftet med bidraget?

Syftet med statsbidraget är att pensionärsorganisationer ska kunna tillvarata pensionärsgruppers intressen inom ett flertal samhällsområden. Statsbidraget regleras i förordningen (2003:752) om statsbidrag till pensionärsorganisationer.

Hur mycket pengar finns att fördela?

Statsbidraget lyses ut under förutsättningen att riksdagen beviljar medel för ändamålet. För 2018 hade Socialstyrelsen 8 miljoner kronor att fördela.

När får du beslut?

Samtliga sökande får sitt beslut i februari 2019.