Kompetenscentrum på tandvårdsområdet

Stängt för ansökan 14 januari 2019
Ansökningstiden gick ut den 14 januari. Handläggningen pågår.

Vilka kan söka bidraget?

Kompetenscentrum på tandvårdsområdet kan ansöka om detta bidrag.

Hur söker du?

Ansökningstiden gick ut den 14 januari.

Vad är syftet med kompetenscentrum?

Syftet med kompetenscentrum är att samla kunskap kring sällsynta medicinska och odontologiska tillstånd respektive dentala material, vilket kan förväntas bidra till en kvalitetshöjning inom tandvården.

Villkor och kriterier

Vid beslut om fördelning av statsbidraget väger vi in följande kriterier:

  • Verksamheten bedrivs i enlighet med regeringens syften, se ovan. 
  • Centrumen samverkar med varandra.
  • Statsbidraget används för de kostnader som respektive centrum har för de uppgifter som är av nationell karaktär. Hit räknas att samla in, dokumentera och sprida kunskap inom verksamhetsområdet i syfte att öka kunskapen hos olika målgrupper. 

Statsbidraget bör inte bekosta klinisk behandling.

Hur mycket pengar finns att fördela?

Statsbidraget lyses ut under förutsättningen att riksdagen beviljar medel för ändamålet. För 2018 hade Socialstyrelsen 8 miljoner kronor att fördela.

När får du beslut?

Samtliga sökande får sitt beslut i februari 2019.

Hur redovisar du?

Organisationer som har tagit emot statsbidraget för 2018 ska senast den 25 januari 2019 lämna en redovisning om hur medlen har använts.

Läs om statsbidrag på Socialstyrelsens webbplats.