Anhörigorganisationer

Stängt för ansökan 15 september 2018

Verksamhetsbidraget finns för att de verksamheter som stödjer dem som vårdar och hjälper någon närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionshinder.

Handläggning av ansökningar pågår. Vi planerar att skicka ut besluten om 2019 års medel i slutet av januari 2019 till de organisationer som har sökt dessa medel.

Vilka kan ansöka?

Statsbidraget kan sökas av rikstäckande ideella organisationer som bedrivit anhörigverksamhet under minst två år.

Om det finns medel över får även statsbidraget även lämnas till en ideell organisation som

 • är en juridisk person
 • bedriver frivilligt arbete i form av förebyggande eller stödjande insatser
 • inom det område som anges i 1 §
 • är en riksorganisation som har regional eller lokal verksamhet i minst
 • hälften av Sveriges län, eller en riksorganisation vars medlemmar är en 
 • geografisk avgränsad grupp som inte har förutsättningar att bli rikstäckande
 • har antagit stadgar och är demokratiskt organiserad
 • har bedrivit verksamhet som anges i 1 § under minst två år
 • i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet
 • och förbud mot diskriminering
 • styr sin verksamhet mot fastställda mål och förväntade resultat och har
 • fastställt en plan, för en period om två år eller mer, som beskriver vilka aktiviteter organisationen planerar att genomföra för att lösa identifierade problem
 • samt hur arbetet kommer att följas upp
 • kan dokumentera sin verksamhet genom fastställda verksamhets- och
 • revisionsberättelser.

HSLF-FS 2016:57 Statsbidrag till organisationer som stödjer dem som vårdar och hjälper någon närstående

Förordning (2011:1151) om statsbidrag till organisationer som stödjer dem som vårdar och hjälper någon närstående

Hur ansöker du?

Du söker statsbidrag genom att fylla i de gråmarkerade fälten i blanketten. Spara den ifyllda blanketten, skriv ut och låt behörig person underteckna den innan ni skickar ansökan med handlingar till:

Socialstyrelsen
Statsbidrag
106 30 Stockholm

Ansökningsblankett

Anvisningar

Vad är syftet med bidraget?

Syftet med statsbidraget är att stödja dem som vårdar och hjälper någon närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionshinder.

Hur mycket pengar finns att fördela?

Statsbidraget lyses ut under förutsättningen att riksdagen beviljar medel för ändamålet. I december beslutar riksdagen hur mycket pengar vi har att fördela. För 2018 hade vi 11 miljoner kronor att fördela. Av dessa medel fördelades 9 miljoner kronor till verksamhetsbidrag och 2 miljoner kronor i grundbidrag.

När får du beslut

Samtliga sökande får sitt beslut i början av 2019.