Informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar

Stängt för ansökan 30 september 2018
Handläggning av ansökningar pågår. Vi planerar att skicka ut besluten om 2019 års medel i slutet av januari 2019 till de organisationer som har sökt dessa medel.

Vilka kan ansöka?

Statsbidraget kan sökas av ideella föreningar som under minst ett år bedrivit informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar. Efter en förordningsändring 2017 har en ny verksamhet tillkommit, att ideella föreningar som bedriver en riksomfattande verksamhet som stöder de som bedriver sådan informatörsverksamhet som avses i 1 § i förordningen. 

Läs mer om vilka som kan ansöka om bidraget i förordningen nedan.

Förordning (2015:553) om statsbidrag till informatörsverksamhet rörande psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar hos riksdagen

Hur söker du?

Du söker statsbidraget genom att fylla i de gråmarkerade fälten i blanketten. Spara den ifyllda blanketten, skriv ut den och låt behörig person underteckna den innan ni skickar ansökan med begärda handlingar till:  

Socialstyrelsen, Statsbidrag, 106 30 Stockholm

Ansökningsblanket

Anvisning för ansökan

Vi vill ha din ansökan senast den 30 september 2018. 

HSLF-FS 2016:60 Statsbidrag till informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar

Vad är syftet med bidraget?

Syftet med statsbidraget är att öka kunskapen i samhället om hur det är att leva med psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar. 

Hur mycket pengar finns det att fördela?

Statsbidraget fördelas under förutsättning att riksdagen beviljar medel för ändamålet. I december beslutar riksdagen hur mycket pengar vi har att fördela. Under 2018 hade vi 18 miljoner kronor att fördela.

När får du beslut?

Samtliga sökande får sitt beslut i början av 2019.

Hur redovisar du?

De organisationer som har tagit emot statsbidraget ska senast den 31 mars året efter bidragsåret lämna in en redovisning om hur medlen har använts. Socialstyrelsen skickar ut blankett och information om återrapportering till de berörda organisationerna i god tid.