Fortsatt arbete med regionala cancercentrum

Stängt för ansökan 05 mars 2018
Rekvisitionstiden för 2018 års medel går ut den 31 augusti 2018.

Vad är syftet med bidraget?

Socialstyrelsen ska betala ut totalt 48 miljoner kronor för fortsatt arbete med regionala cancercentrum (RCC) under 2018. Syftet med RCC är bland annat att nå en ökad vårdkvalitet och förbättrade vårdresultat samt att få ett mer effektivt utnyttjande av hälso- och sjukvårdens resurser.

Läs mer i Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Socialstyrelsen (2017-12-18) på Ekonomistyrningsverkets webbplats. 

Vilka kan rekvirera?

De landsting som avser att samverka inom respektive regionalt cancercentrum (RCC).

Hur mycket pengar har fördelats?

Socialstyrelsen har fördelat totalt 48 miljoner kronor för 2018.

Fördelningslista

Vilka villkor gäller för bidraget?

Villkoren hittar du i Socialstyrelsens anvisningar för ansökan.

Anvisningar för ansökan

Hur redovisar du?

Beviljade medel för 2018 ska återrapporteras till Socialstyrelsen senast den 31 januari 2019. Socialstyrelsen kommer i december att skicka ut en blankett för återrapportering till de RCC som tagit del av statsbidraget.