Statsbidragskalendern

Här ser du när ansökningar och rekvisitioner är öppna för Socialstyrelsens statsbidrag under 2021. Dessa avser fördelning av medel för 2021 eller 2022. Håll dig uppdaterad på den här sidan eftersom datumen kan ändras, till exempel på grund av politiska beslut.
Januari

Verksamhet med personligt ombud till vissa personer med psykisk funktionsnedsättning 
Sök: januari – 1 mars (ansökan hos länsstyrelsen)
För vilka: kommuner

Fortsatt arbete med regionala cancercentrum
Sök: 20 januari – 2 mars (ansökan)
För vilka: regioner

Ökad kunskap om hbt-personers situation
Sök: 18 januari – 22 februari (ansökan)
För vilka: kommuner och regioner

Brottsofferverksamhet riktad till hbtq-personer som utsatts för våld i en nära relation inklusive hedersrelaterat våld och förtryck
Sök: 18 januari – 22 februari
För vilka: organisationer

Elektronisk kommunikation
Sök: 10 januari - 30 april
För vilka: regioner

Februari

Pilotverksamhet i barnhälsovården i kommuner och regioner
Sök: 26 februari – 1 oktober
För vilka: Socialstyrelsen beslutar om vilka 4 pilotområden som ingår. Berörda regioner och kommuner kan därmed rekvirera statsbidrag.

Stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården
Sök: 4 februari – 1 juni (rekvisition)
För vilka: kommuner

Organisationer inom området sällsynta diagnoser
Sök: februari – mars (ansökan)
För vilka: organisationer

Kommuners arbete med att motverka hemlöshet
Sök: februari – 1 juni (rekvisition)
För vilka: ett urval kommuner

Ökade möjligheter till tolktjänst i arbetslivet
Sök: februari – 30 september (rekvisition)
För vilka: regioner

Motverka ensamhet bland äldre och öka kvalitén i vården och omsorgen av demenssjuka
Sök: februari – 31 oktober (rekvisition)
För vilka: kommuner

Äldreomsorgslyftet
Sök: februari - 1 november
För vilka: kommuner

Mars

Habiliteringsersättning
Sök: mars– 1 juni (rekvisition)
För vilka: kommuner

Sociala insatser
Sök: mars - 17 maj
För vilka: kommuner

Subventioner av familjehem
Sök: mars - 1 juni (rekvisition)
För vilka: kommuner

Statsbidrag till regioner och kommuner till följd av sjukdomen covid-19
Sök: mars – 30 april (ansökan)
För vilka: regioner och kommuner

Statsbidrag för att säkerställa tillgång till ambulansflygtransporter under utbrott av sjukdomen covid-19 (första omgången)
Sök: mars – 15 april (ansökan)
För vilka: företag

Maj

Handikapporganisationer
Sök: 20 maj – 15 september (ansökan)
För vilka: organisationer

Anhörigorganisationer
Sök: maj – 15 september (ansökan)
För vilka: organisationer

Pilotprojekt för unga som vårdas vid Statens institutionsstyrelse (SiS), beslut 2020 och fördelning 2021
Sök: 1 februari – 20 april (ansökan)
För vilka: regioner

Juni

Viss verksamhet på funktionshindersområdet
Sök: juni – 20 september (ansökan)
För vilka: organisationer

Vissa organisationer inom det sociala området 
Sök: juni – 20 september (ansökan)
För vilka: organisationer

Informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar  
Sök: juni – 30 september (ansökan)
För vilka: organisationer

Juridiska personer som tillhandahåller sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning 
Sök: juni – 30 september (ansökan)
För vilka: organisationer

Statsbidrag till kvinno- och tjejjourer får år 2022 och 2023  
Sök: 2 juni – 1 okt (ansökan)
För vilka: organisationer

Statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg 
Sök: 29 juni – 1 september (ansökan)
För vilka: regioner och kommuner

Juli

Statsbidrag till vissa ideella organisationer med anledning av utbrottet av covid-19
Sök: 2 juli – 1 sep (ansökan)
För vilka: ideella organisationer

Statsbidrag till vissa ideella organisationer med anledning av utbrottet av covid-19 
Sök: 2 juli – 1 sep (rekvisition)
För vilka: ideella organisationer

Oktober

Samordning av regionernas arbete med utrustning för elektronisk kommunikation 
Sök: 15 oktober – 15 januari (ansökan)
För vilka: regioner

Kompetenscentrum på tandvårdsområdet 
Sök: 25 oktober – 15 december (ansökan)
För vilka: regioner

Pensionärsorganisationer 
Sök: 25 oktober – 1 januari (ansökan)
För vilka: organisationer

December

Insatser som främjar arbetet med sjukdomsförebyggande metoder 
Sök: december – 15 februari (ansökan)
För vilka: organisationer

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: