Statsbidragskalendern

Här ser du när ansökningar och rekvisitioner är öppna för Socialstyrelsens statsbidrag under 2021. Dessa avser fördelning av medel för 2021 eller 2022. Håll dig uppdaterad på den här sidan eftersom datumen kan ändras, till exempel på grund av politiska beslut.
Januari

Statsbidrag till regioner och kommuner för skyndsamma transporter till följd av sjukdomen covid-19 (omgång 3)
Sök: januari – 1 mars (ansökan)
För vilka: kommuner och regioner

Ökad kunskap om hbt-personers situation
Sök: 18 januari – 22 februari (ansökan)
För vilka: kommuner och regioner

Brottsofferverksamhet riktad till hbtq-personer som utsatts för våld i en nära relation inklusive hedersrelaterat våld och förtryck
Sök: 18 januari – 22 februari
För vilka: organisationer

Verksamhet med personligt ombud till vissa personer med psykisk funktionsnedsättning 
Sök: januari – 1 mars (ansökan hos länsstyrelsen)
För vilka: kommuner

Fortsatt arbete med regionala cancercentrum
Sök: 20 januari – 2 mars (ansökan)
För vilka: regioner

Elektronisk kommunikation
Sök: 10 januari - 30 april
För vilka: regioner

Februari

Organisationer inom området sällsynta diagnoser
Sök: februari – mars (ansökan)
För vilka: organisationer

Stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården
Sök: 4 februari – 1 juni (rekvisition)
För vilka: kommuner

Kommuners arbete med att motverka hemlöshet
Sök: februari – 1 juni (rekvisition)
För vilka: ett urval kommuner

Ökade möjligheter till tolktjänst i arbetslivet
Sök: februari – 30 september (rekvisition)
För vilka: regioner

Pilotverksamhet i barnhälsovården i kommuner och regioner
Sök: 26 februari – 1 oktober
För vilka: Socialstyrelsen beslutar om vilka 4 pilotområden som ingår. Berörda regioner och kommuner kan därmed rekvirera statsbidrag.

Motverka ensamhet bland äldre och öka kvalitén i vården och omsorgen av demenssjuka
Sök: februari – 31 oktober (rekvisition)
För vilka: kommuner

Äldreomsorgslyftet
Sök: februari - 1 november
För vilka: kommuner

Mars

Statsbidrag för att säkerställa tillgång till ambulansflygtransporter under utbrott av sjukdomen covid-19 (första omgången)
Sök: mars – 15 april (ansökan)
För vilka: företag

Sociala insatser
Sök: mars - 17 maj
För vilka: kommuner

Habiliteringsersättning
Sök: mars– 1 juni (rekvisition)
För vilka: kommuner

Subventioner av familjehem  
Sök: mars– 1 juni (rekvisition)
För vilka: kommuner

April

Statsbidrag för utveckling av den prehospitala akutsjukvården för patienter med psykisk ohälsa
Sök: april - 17 maj (ansökan)
För vilka: regioner

Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer till kommuner
Sök: april– 1 oktober (rekvisition)
För vilka: kommuner

Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer till regioner
Sök: april– 1 oktober (rekvisition)
För vilka: regioner

Maj

Pilotprojekt för unga som vårdas vid Statens institutionsstyrelse (SiS), beslut 2020 och fördelning 2021
Sök: 1 februari – 20 april (ansökan)
För vilka: regioner

Anhörigorganisationer
Sök: maj – 15 september (ansökan)
För vilka: organisationer

Handikapporganisationer
Sök: 20 maj – 15 september (ansökan)
För vilka: organisationer

Avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6–15 år
Sök: maj– 15 september (rekvisition)
För vilka: kommuner

Juni

Statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg 
Sök: 29 juni – 1 september (ansökan)
För vilka: regioner och kommuner

Viss verksamhet på funktionshindersområdet
Sök: juni – 20 september (ansökan)
För vilka: organisationer

Vissa organisationer inom det sociala området 
Sök: juni – 20 september (ansökan)
För vilka: organisationer

Informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar  
Sök: juni – 30 september (ansökan)
För vilka: organisationer

Juridiska personer som tillhandahåller sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning 
Sök: juni – 30 september (ansökan)
För vilka: organisationer

Statsbidrag till kvinno- och tjejjourer för år 2022 och 2023  
Sök: 2 juni – 1 okt (ansökan)
För vilka: organisationer

Statsbidrag till kommunerna för att öka specialistundersköterskekompetens
Sök: juni– 15 november (rekvisition)
För vilka: kommuner

Statsbidrag för utökad läkarkompetens i äldreomsorgen
Sök: juni– 15 november (rekvisition)
För vilka: regioner

Juli

Statsbidrag till vissa ideella organisationer med anledning av utbrottet av covid-19
Sök: 2 juli – 1 sep (ansökan)
För vilka: ideella organisationer

Statsbidrag till vissa ideella organisationer med anledning av utbrottet av covid-19 
Sök: 2 juli – 1 sep (rekvisition)
För vilka: ideella organisationer

Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer till länsstyrelser, Uppsala universitet och Linköpings universitet
Sök: juli-1 sep (rekvisition)
För vilka: Länsstyrelserna, Uppsala universitet (NCK) och Linköpings universitet (Barnafrid)

Statsbidrag för att stödja utvecklingen av en pilotverksamhet med stödtelefon för ej frihetsberövade män som har utövat eller riskerar att utöva våld mot närstående
Sök: juli– 1 december (rekvisition)
För vilka: Länsstyrelsen Stockholm

Augusti
Oktober

Samordning av regionernas arbete med utrustning för elektronisk kommunikation 
Sök: 15 oktober – 15 januari (ansökan)
För vilka: regioner

Kompetenscentrum på tandvårdsområdet 
Sök: 25 oktober – 15 december (ansökan)
För vilka: regioner

Pensionärsorganisationer 
Sök: 25 oktober – 1 januari (ansökan)
För vilka: organisationer

December

Insatser som främjar arbetet med sjukdomsförebyggande metoder 
Sök: december – 15 februari (ansökan)
För vilka: organisationer

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: