Statsbidragskalendern

Här ser du när ansökningar och rekvisitioner är öppna för Socialstyrelsens statsbidrag under 2023. Dessa avser fördelning av medel för 2023 eller 2024. Håll dig uppdaterad på den här sidan eftersom datumen kan ändras, till exempel på grund av politiska beslut.
Januari

Motverka ofrivillig ensamhet
Sök: 24 jan-7 mars (ansökan)
För vilka: organisationer

Verksamhet med personligt ombud till vissa personer med psykisk funktionsnedsättning 
Sök: januari–1 mars (ansökan hos länsstyrelsen)
För vilka: kommuner

Sociala insatser
Sök: januari–12 maj
För vilka: kommuner

Fortsatt arbete med regionala cancercentrum
Sök: januari–15 februari (ansökan)
För vilka: regioner

Pilotverksamhet i barnhälsovården i kommuner och regioner
Sök: januari–17 juni
För vilka: Socialstyrelsen beslutar om vilka 4 pilotområden som ingår. Berörda regioner och kommuner kan därmed rekvirera statsbidrag.

Statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg (Återhämtningsbonusen)
Sök: januari – 21 februari
För vilka: Kommuner och regioner

Organisationer inom området sällsynta diagnoser
Sök: januari –mars (ansökan)
För vilka: organisationer

Säkerställa god vård- och omsorg
Sök: januari –31 oktober 
För vilka: kommuner

Subventioner av familjehem  
Sök: januari  – 1 juni (rekvisition)
För vilka: kommuner

Februari

Utökad verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
Sök: februari – 31 mars (ansökan)
För vilka: Regioner och kommuner

Statsbidrag till kommunerna för att öka specialistundersköterskekompetens
Sök: februari -1 oktober (rekvisition)
För vilka: kommuner

Statsbidrag för att stödja utvecklingen av en pilotverksamhet med stödtelefon för ej frihetsberövade män som har utövat eller riskerar att utöva våld mot närstående
Sök: februari –1 december (rekvisition)
För vilka: Länsstyrelsen Stockholm

Organisationer inom området sällsynta diagnoser
Sök: februari–mars (ansökan)
För vilka: organisationer

Äldreomsorgslyftet
Sök: februari–1 november
För vilka: kommuner

Öka kunskapen om hbtqi-personers situation och främja fysiska och digitala mötesplatser för målgruppen
Sök:7 februari – 21 mars
För vilka: Kommuner och regioner

Statsbidrag för utökad läkarkompetens i äldreomsorgen
Sök: februari – 31 oktober (rekvisition)
För vilka: Regioner

Pilotverksamhet i barnhälsovården i kommuner och regioner
Sök: februari – juni
För vilka: Kommuner och regioner

Insatser som främjar arbetet med sjukdomsförebyggande metoder
Sök: februari -  17 mars
För vilka: organisationer

Mars

Sociala insatser
Sök: mars–17 maj
För vilka: kommuner

Habiliteringsersättning
Sök: mars–1 juni (rekvisition)
För vilka: kommuner

Maj

Handikapporganisationer
Sök: maj–15 september (ansökan)
För vilka: organisationer

Juni

Anhörigorganisationer
Sök: 15 juni–15 september (ansökan)
För vilka: organisationer

Höja driftsäkerheten på hälso- och sjukvårdens fastigheter
Sök: 1 juni–9 november (ansökan)
För vilka: regioner

Informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar  
Sök: juni–30 september (ansökan)
För vilka: organisationer

Juridiska personer som tillhandahåller sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning 
Sök: juni–30 september (ansökan)
För vilka: organisationer

Skyddat boende 
Sök: juni–september (ansökan)
För vilka: organisationer

Stadigvarande boende 
Sök: juni–september (ansökan)
För vilka: kommuner

Viss verksamhet på funktionshindersområdet
Sök: juni–20 september (ansökan)
För vilka: organisationer

Vissa organisationer inom det sociala området 
Sök: juni–20 september (ansökan)
För vilka: organisationer

Juli

  

Augusti

     

September

Motverka hemlöshet enligt metoden Bostad först
Sök: 13 september–25 oktober 2023 (ansökan)
För vilka: kommuner

Oktober

Kompetenscentrum på tandvårdsområdet 
Sök: oktober–15 december 2023 (ansökan)
För vilka: regioner

Statsbidrag för utveckling av den prehospitala akutsjukvården för patienter med psykisk ohälsa
Sök: oktober–november (ansökan)
För vilka: regioner

Pensionärsorganisationer 
Sök: oktober–2 januari (ansökan)
För vilka: organisationer

November

Motverka ofrivillig ensamhet
Sök: 1 november – 14 december 2023
För vilka: ideella organisationer, stiftelser, trossamfund, samverkansorgan och församlingar

December

´´

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: