Statsbidragskalendern

Här ser du när ansökningar och rekvisitioner är öppna för Socialstyrelsens statsbidrag under 2020. Dessa avser fördelning av medel för 2020 eller 2021. Håll dig uppdaterad på den här sidan eftersom datumen kan ändras, till exempel på grund av politiska beslut.
Januari

Verksamhet med personligt ombud till vissa personer med psykisk funktionsnedsättning 
Sök: januari – 1 mars (ansökan hos länsstyrelsen)
För vilka: kommuner

Fortsatt arbete med regionala cancercentrum
Sök: 20 januari – 2 mars (ansökan)
För vilka: regioner

Ökad kunskap om hbt-personers situation
Sök: 18 januari – 22 februari (ansökan)
För vilka: kommuner och regioner

Brottsofferverksamhet riktad till hbtq-personer som utsatts för våld i en nära relation inklusive hedersrelaterat våld och förtryck
Sök: 18 januari – 22 februari
För vilka: organisationer

Elektronisk kommunikation
Sök: 10 januari - 30 april
För vilka: regioner

Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer till kommuner
Sök: 15 april - 1 september
För vilka: Kommuner

Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer till regioner
Sök: 15 april - 1 september 
För vilka: Regioner

Februari

Pilotverksamhet i barnhälsovården i kommuner och regioner
Sök: 26 februari – 1 oktober
För vilka: Socialstyrelsen beslutar om vilka 4 pilotområden som ingår. Berörda regioner och kommuner kan därmed rekvirera statsbidrag.

Pilotprojekt för unga som vårdas vid Statens institutionsstyrelse (SiS), beslut 2020 och fördelning 2021
Sök: 1 februari – 20 april (ansökan)
För vilka: regioner

Stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården
Sök: 4 februari – 1 juni (rekvisition)
För vilka: kommuner

Organisationer inom området sällsynta diagnoser
Sök: februari – mars (ansökan)
För vilka: organisationer

Habiliteringsersättning
Sök: februari – 1 juni (rekvisition)
För vilka: kommuner

Kommuners arbete med att motverka hemlöshet
Sök: februari – 1 juni (rekvisition)
För vilka: ett urval kommuner

Stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa
Sök: februari – 1 juni (rekvisition)
För vilka: kommuner

Ökade möjligheter till tolktjänst i arbetslivet
Sök: februari – 30 september (rekvisition)
För vilka: regioner

Motverka ensamhet bland äldre och öka kvalitén i vården och omsorgen av demenssjuka
Sök: februari – 31 oktober (rekvisition)
För vilka: kommuner

April

Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer- regioner
Sök: 15 april - 1 september (rekvisition)
För vilka: regioner

Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer- kommuner
Sök: 15 april - 1 september (rekvisition)
För vilka: kommuner

Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer - Ideella föreningar och stiftelser 
Sök: 20 april - 1 juni (ansökan)
För vilka: ideella föreningar och stiftelser

Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer- stimulansmedel
Sök: 20 april - 1 juni (ansökan)
För vilka: länsstyrelser, Uppsala universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) och Linköpings universitet

Maj

Handikapporganisationer
Sök: 20 maj – 15 september (ansökan)
För vilka: organisationer

Anhörigorganisationer
Sök: maj – 15 september (ansökan)
För vilka: organisationer

Utökat stöd med anledning av covid-19 2020
Sök: 7 maj - 4 juni (ansökan)
För vilka: organisationer

Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer till länsstyrelser, Uppsala universitet och Linköpings universitet
Sök: 20 april - 27 maj (ansökan)
För vilka: Länsstyrelserna, Uppsala universitet (NCK) och Linköpings universitet (Barnafrid)

Juni

Statsbidrag till regioner och kommuner till följd av sjukdomen covid-19
Sök: 17 juni – 31 augusti
För vilka: regioner och kommuner

Viss verksamhet på funktionshindersområdet
Sök: juni – 20 september (ansökan)
För vilka: organisationer

Vissa organisationer inom det sociala området 
Sök: juni – 20 september (ansökan)
För vilka: organisationer

Informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar  
Sök: juni – 30 september (ansökan)
För vilka: organisationer

Juridiska personer som tillhandahåller sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning 
Sök: juni – 30 september (ansökan)
För vilka: organisationer

Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer till ideella föreningar och stiftelser
Sök: 20 april - 1 juni
För vilka: organisationer

Satsningen Äldreomsorgslyftet
Sök: 15 juni – 31 oktober (rekvisition)
För vilka: Samtliga kommuner

Juli

Motverka ensamhet bland äldre 2021 
Sök: 10 juli – 23 september (ansökan)
För vilka: organisationer

Statsbidrag för att säkerställa tillgång till ambulansflygtransporter under utbrott av sjukdomen covid-19
Sök: 21 juli – 30 september (ansökan)
För vilka: Företag som utför patienttransporter med ambulansflyg.

September

Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer till regioner
Sök: 15 april - 1 september
För vilka: regioner

Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer till kommuner
Sök: 15 april - 1 september
För vilka: kommuner

Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer till ideella föreningar och stiftelser
Sök: 25 september - 11 oktober
För vilka: Ideella föreningar och stiftelser

Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer till länsstyrelser, Uppsala universitet och Linköpings universitet
Sök: 25 september - 11 oktober
För vilka: Länsstyrelserna, Uppsala universitet (NCK) och Linköpings universitet (Barnafrid)

Oktober

Samordning av regionernas arbete med utrustning för elektronisk kommunikation 
Sök: 15 oktober – 15 januari (ansökan)
För vilka: regioner

Kompetenscentrum på tandvårdsområdet 
Sök: 25 oktober – 15 december (ansökan)
För vilka: regioner

Pensionärsorganisationer 
Sök: 25 oktober – 1 januari (ansökan)
För vilka: organisationer

December

Förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor vid psykisk ohälsa inom primärvården 
Sök: december – 15 februari (ansökan)
För vilka: regioner

Insatser som främjar arbetet med sjukdomsförebyggande metoder 
Sök: december – 15 februari (ansökan)
För vilka: organisationer

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: