Statsbidragskalendern

Här ser du när ansökningar och rekvisitioner är öppna för Socialstyrelsens statsbidrag under 2022. Dessa avser fördelning av medel för 2022 eller 2023. Håll dig uppdaterad på den här sidan eftersom datumen kan ändras, till exempel på grund av politiska beslut.
Januari

Statsbidrag till regioner och kommuner för skyndsamma transporter till följd av sjukdomen covid-19 (omgång 3)
Sök: januari–1 mars (ansökan)
För vilka: kommuner och regioner

Brottsofferverksamhet riktad till hbtq-personer som utsatts för våld i en nära relation inklusive hedersrelaterat våld och förtryck
Sök: 19 januari–22 februari
För vilka: organisationer

Verksamhet med personligt ombud till vissa personer med psykisk funktionsnedsättning 
Sök: januari–1 mars (ansökan hos länsstyrelsen)
För vilka: kommuner

Fortsatt arbete med regionala cancercentrum
Sök: 18 januari–14 februari (ansökan)
För vilka: regioner

Statsbidrag till kommunerna för att öka specialistundersköterskekompetens
Sök: januari–1 oktober (rekvisition)
För vilka: kommuner

Statsbidrag för att stödja utvecklingen av en pilotverksamhet med stödtelefon för ej frihetsberövade män som har utövat eller riskerar att utöva våld mot närstående
Sök: januari–1 december (rekvisition)
För vilka: Länsstyrelsen Stockholm

Stimulansmedel för arbete mot våld i nära relationer
Sök: 21 januari–28 februari
För vilka: Uppsala universitet och Linköpings universitet

Februari

Organisationer inom området sällsynta diagnoser
Sök: februari–mars (ansökan)
För vilka: organisationer

Kommuners arbete med att motverka hemlöshet
Sök: februari–1 juni (rekvisition)
För vilka: ett urval kommuner

Pilotverksamhet i barnhälsovården i kommuner och regioner
Sök: 26 februari–1 oktober
För vilka: Socialstyrelsen beslutar om vilka 4 pilotområden som ingår. Berörda regioner och kommuner kan därmed rekvirera statsbidrag.

Motverka ensamhet bland äldre och öka kvalitén i vården och omsorgen av demenssjuka
Sök: februari–31 oktober (rekvisition)
För vilka: kommuner

Äldreomsorgslyftet
Sök: februari–1 november
För vilka: kommuner

Säkerställa god vård- och omsorg
Sök: februari–31 oktober 
För vilka: kommuner

Subventioner av familjehem  
Sök: februari – 1 juni (rekvisition)
För vilka: kommuner

Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer
Sök: februari – 1 september (rekvisition)
För vilka: Kommuner

Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer
Sök: februari – 1 september (rekvisition)
För vilka: Regioner

Öka kunskapen om hbtqi-personers situation och främja fysiska och digitala mötesplatser för målgruppen
Sök: 4 februari – 8 mars
För vilka: Kommuner och regioner

Statsbidrag för utökad läkarkompetens i äldreomsorgen
Sök: februari – 31 oktober (rekvisition)
För vilka: Regioner

Pilotverksamhet i barnhälsovården i kommuner och regioner
Sök: februari – juni
För vilka: Kommuner och regioner

Återhämtningsbonus
Sök: februari – mars
För vilka: Kommuner och regioner

Insatser som främjar arbetet med sjukdomsförebyggande metoder
Sök: 15 februari - mars
För vilka: organisationer

 

Mars

Statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg 
Sök: 1 mars–30 mars (ansökan)
För vilka: regioner och kommuner

Statsbidrag för att säkerställa tillgång till ambulansflygtransporter under utbrott av sjukdomen covid-19 (första omgången)
Sök: mars–15 april (ansökan)
För vilka: företag

Sociala insatser
Sök: mars–17 maj
För vilka: kommuner

Habiliteringsersättning
Sök: mars–1 juni (rekvisition)
För vilka: kommuner

Maj

Pilotprojekt för unga som vårdas vid Statens institutionsstyrelse (SiS), beslut 2020 och fördelning 2021
Sök: 5 maj–6 september (ansökan)
För vilka: regioner

Handikapporganisationer
Sök: maj–15 september (ansökan)
För vilka: organisationer

Juni

Anhörigorganisationer
Sök: 15 juni–15 september (ansökan)
För vilka: organisationer

Viss verksamhet på funktionshindersområdet
Sök: juni–20 september (ansökan)
För vilka: organisationer

Vissa organisationer inom det sociala området 
Sök: juni–20 september (ansökan)
För vilka: organisationer

Informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar  
Sök: juni–30 september (ansökan)
För vilka: organisationer

Juridiska personer som tillhandahåller sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning 
Sök: juni–30 september (ansökan)
För vilka: organisationer

Motverka ofrivillig ensamhet bland äldre personer 2023
Sök: 30 juni - 3 oktober (ansökan)
För vilka: organisationer

Juli
Augusti

     

September

  

Oktober

Kompetenscentrum på tandvårdsområdet 
Sök: 25 oktober–15 december (ansökan)
För vilka: regioner

Pensionärsorganisationer 
Sök: oktober–2 januari (ansökan)
För vilka: organisationer

November

  

December

  

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: