Statsbidrag för 2022 till sociala insatser i utsatta områden, påfyllnadsmedel

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att efter rekvisition betala ut ytterligare 216 800 000 kronor i påfyllnadsmedel avseende statsbidraget kring socialt utsatta områden. Medlen betalas ut till de 26 kommuner som finns på polisens lägesbild för utsatta områden.
Utlysningsdatum: 2022-03-23
Sista ansökningsdag: 2022-06-01
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Syftet med statsbidraget är att minska risken för barn och unga att dras in i eller på andra sätt drabbas av kriminalitet.

Medlen är avsedda för att utveckla samverkan mellan aktörer i lokalsamhället såsom socialtjänst, polis och skola. Medlen kan även användas för att förstärka och komplettera kommunens brottsförebyggande arbete, öka tillgängligheten i socialtjänstens verksamheter gentemot barn och unga, till exempel i form av fler fältarbetare. Statsbidraget kan främja eller förstärka befintlig verksamhet och bidra till en mer strukturerad samverkan mellan exempelvis socialtjänst, skola och polis på individnivå kring barn och unga som hamnat i eller riskerar att hamna i en kriminell livsstil.

Vilka som kan rekvirera

Medlen fördelas efter rekvisition till de kommuner som omfattas av Polismyndighetens lägesbild över utsatta områden.

Villkor för rekvisition

Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2022 och de kan användas till och med den 31 december 2022.

Rekvisition görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis:

  1. Innan ni rekvirerar bidraget behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. Beräknad handläggningstid är en månad.
    Läs mer om ombudsansökan
  2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni rekvirera statsbidraget via statsbidragets e-tjänst. Ni rekvirerar via webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidra-get som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge. Av fördelningsnyckeln som ligger som bilaga till anvisningarna anges vad respektive kommun högst kan rekvirera för belopp.

Anvisningar för ansökan

Beslut om fördelning för 2022

Kommuner som har rätt att rekvirera medel kan göra det till och med den 1 Juni 2022.

Fördelningslista

Fördelningslista omfördelning

Återrapportering till Socialstyrelsen

Bidragsmottagare ska senast den 28 januari 2023 återrapportera hur medlen har använts. I slutet av bidragsåret skickar vi ut ett webbaserat återrapporteringsformulär till den kontaktperson ni uppgav i samband med rekvisitionen. Meddela oss därför om kontaktuppgifterna ändras under bidragsåret. Återrapporteringsformuläret kommer i huvudsak att innehålla frågor om hur statsbidraget har använts, vilka aktiviteter som kommunen har genomfört och vilka resultat som har uppnåtts.

Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med angivna villkor ska återbetalas. Ett villkor är att återrapporteringen sker inom den angivna tidsramen. Om ni inte har använt hela beloppet till och med den 31 december 2022 ska ni återbetala återstoden till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen fakturerar berörda mottagare.

Övrig information

Uppdrag

Regeringens arbete mot segregation

Polisens lägesbild: Lägesbild för utvecklingen i utsatta områden

Kontakt

Emilia Ström
Telefonnummer: 075-247 41 28