Statsbidrag (påfyllnadsmedel) för 2022 till vissa organisationer inom det sociala området som arbetar med utsatta barn och deras familjer enligt förordning 2011:1062 – utlysning 2 rekvisition

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att via rekvisition fördela ytterligare 20 miljoner kronor för 2022 i statsbidrag till området utsatta barn och deras familjer inom ramen för förordning 2011:1062 om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området m.m.
Utlysningsdatum: 2022-03-31
Sista ansökningsdag: 2022-05-31
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

För 2022 har Socialstyrelsen enligt tidigare beslut fördelat 22 976 000 kronor (utlysning 1). De påfyllnadsmedel som har avsatts är avsedda för de organisationer som har ett bifallsbeslut för 2022 inom ramen för statsbidraget och området utsatta barn och deras familjer.

Syfte med statsbidraget

Statsbidragets syfte är att stödja utvecklingen av ett civilt samhälle som bidrar till att människor som befinner sig i eller riskerar att befinna sig i en utsatt levnadssituation, kan förbättra sina levnadsvillkor, eller skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. 

Bidragets syfte är också att ge stöd till organisationernas arbete med informations- och opinionsbildning samt förebyggande, socialt stödjande och hälsofrämjande arbete.

Förordning 2011:1062 om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området m.m.

Uppdraget för påfyllnadsmedel – regleringsbrev

Vilka som kan rekvirera

De organisationer som har fått ett bifallsbeslut för 2022 inom ramen för statsbidraget och området utsatta barn och deras familjer kan rekvirera medel enligt fördelningslistan nedan. Beloppet är uträknat enligt en procentuell fördelning av tidigare beviljat belopp i beslut om statsbidrag enligt förordning 2011:1062.

OBS! Utlysningen omfattar endast förordningens område utsatta barn och deras familjer.

Fördelningslista utlysning 2 påfyllnad 

Villkor för rekvisition

Innan ni rekvirerar bidraget behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. Beräknad handläggningstid är en månad.

Läs mer om ombudsansökan

Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni rekvirera statsbidraget via statsbidragets e-tjänst. Ni rekvirerar via webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge.

Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2022 och de kan användas till och med den 31 december 2022.

Läs om villkor för användningen av medlen i anvisningarna

Rekvirera nu

Återrapportering till Socialstyrelsen

Om organisationen mottagit statsbidrag som överstigit fem prisbasbelopp, ska en granskning göras av en auktoriserad eller godkänd revisor. Granskningsintyget bifogas med återrapporteringen. Nedan kan ni läsa mer i vägledningen till revisorer.

Vägledning för kvalificerad revisor inför granskning av beviljat statsbidrag.

Bidragsmottagare ska senast den 30 april året efter bidragsåret återrapportera hur medlen har använts. Observera att detta gäller det totala belopp som mottagits för verksamhetsåret (2022). Socialstyrelsen skickar i början av året därpå en länk till ett webbaserat återrapporteringsformulär till utsedd kontaktperson hos bidragsmottagaren. Meddela Socialstyrelsen om kontaktuppgifterna ändras under bidragsåret.

Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med angivna villkor ska återbetalas till Socialstyrelsen. Ett sådant villkor är att återrapporteringen till Socialstyrelsen sker inom angiven tidsram. Socialstyrelsen fakturerar berörda bidragsmottagare.

Kontakt

Peter Redving
Telefonnummer: 075-247 39 92