Statsbidrag till kommunerna för arbete med hälsosamtal för äldre

Utlysningsdatum: 2023-03-30
Sista ansökningsdag: 2023-06-01
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att betala ut statsbidrag till kommunerna för att motverka ofrivillig ensamhet hos äldre personer genom arbetet med hälsosamtal. Fokus bör ligga på äldre personer som inte bor på särskilt boende eller har hemtjänst, dvs. på personer för vilka det kan saknas etablerade kontakter för att fånga upp signaler om ofrivillig ensamhet.

Vilka som kan rekvirera

Samtliga kommuner kan rekvirera medel. Fördelningsnyckeln är framtagen av regeringen och är baserad på antal invånare i kommunen som är 80 år och äldre och som inte har hemtjänst eller bor på särskilt boende.

Fördelning 2023

Fördelningslista

Fördelningslista efter omfördelning

Villkor för rekvisition

Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2023 och de kan användas till och med den 31 december 2023.

  1. Rekvisition görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis:
    Innan ni revkirerar bidraget behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud.
    Läs mer om ombudsansökan
  2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni rekvirera statsbidraget via statsbidragets e-tjänst. Ni rekvirerar via webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hinner under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge. Av fördelningsnyckeln som ligger som bilaga till anvisningarna anges vad respektive kommun högst kan rekvirera för belopp.

Anvisningar hälsosamtal

Regeringens beslut om att utlysa medel för att motverka ofrivillig ensamhet hos äldre genom hälsosamtal

Läs mer om psykisk ohälsa bland äldre på kunskapsguiden .

Medel att fördela

143 500 000 kr

Återrapportering till Socialstyrelsen

Kommuner som tagit emot statsbidraget ska senast den 1 mars 2024 återrapportera hur medlen har använts. Socialstyrelsen skickar en länk till ett webbaserat återrapporteringsformulär till mottagarens registratur cirka 15 januari.

Medel som inte har använts till och med den 31 december 2023 ska återbetalas till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen fakturerar berörda bidragsmottagare.

Kontakt

Jenny Andersson
Telefonnummer: 075-247 33 80