Statsbidrag för projekt med syfte att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre

Utlysningsdatum: 2023-04-05
Sista ansökningsdag: 2023-05-16
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Statsbidraget riktar sig till projekt med syfte att underlätta för äldre att delta i sociala och hälsofrämjande aktiviteter. De projekt som kan få statsbidrag ska underlätta att för äldre att träffa andra med liknande intressen, samt som på sikt även kan vara möjliga att implementera i verksamheten. Det kan vara t.ex. gruppaktiviteter som bygger på deltagarnas aktiva deltagande, rekreationsaktiviteter och aktiviteter som involverar olika former av teknologi eller kulturella aktiviteter. 

Vilka som kan ansöka

Samtliga kommuner kan ansöka om bidraget.

Villkor för ansökan

Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2023 och de kan användas till och med 31 december 2023.

Anvisningar för ansökan

Regeringsuppdrag: Uppdrag att utlysa medel för projekt med syfte att motverka
ofrivillig ensamhet bland äldre

Läs mer om hur samhället kan arbeta för att bryta ofrivillig ensamhet hos äldre.

Ansökan görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis:

  1. Innan vi ansöker om bidraget behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. Beräknad handläggningstid är en månad.
    Läs mer om ombudsansökan.
  2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni ansöka om statsbidraget via statsbidragets e-tjänst. Ni hittar ansökan genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hittar under rubriken ”öppna uplysningar” i inloggat läge.
Ansök nu

Medel att fördela

För bidragsår 2023 finns det 48 500 000 kronor att efter ansökan fördela i detta statsbidrag.

Regeringen beräknar att satsningen ska fortgå även under 2024 och 2025 under förutsättning att riksdagen anvisar medel för ändamålet.

Beslut på ansökan

Vi beräknar att ge samtliga sökanden ett skriftligt besked om beslut under sommaren 2023. Kommuner kan använda statsbidraget för kostnader till och med 31 december 2023.

Återrapportering till Socialstyrelsen

Kommuner som har tagit emot statsbidrag för 2023 ska senast våren 2024 skicka in en redovisning om hur medlen har använts. Medel som inte har förbrukats före den 31 december 2023 ska återbetalas. Socialstyrelsen kommer att fakturera berörda bidragsmottagare.

Kontakt

Jenny Andersson
Telefonnummer: 075-247 33 80