Statsbidrag för att stärka kommunernas arbete med att hjälpa våldsutsatta att ordna stadigvarande boende

Utlysningsdatum: 2022-09-19
Sista ansökningsdag: 2022-10-19
Tid kvar att ansöka: 12 dagar

Syfte med statsbidraget

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2022 fördela statsbidrag till verksamheter i ett antal kommuner. Syftet med statsbidraget är att långsiktigt stärka och utveckla kommunernas arbete när de erbjuder våldsutsatta hjälp med att ordna stadigvarande boende. Socialstyrelsen får prioritera mellan inkomna ansökningar och ska vid bedömningen särskilt beakta kommunens möjligheter till samverkan med andra kommuner och aktörer och förutsättningarna för god spridning av resultaten.

Med stadigvarande boende menas långsiktiga lösningar på våldsutsattas boendesituation. Tillfälliga boendelösningar bedöms inte vara stadigvarande boende.

Vilka som kan ansöka

Samtliga kommuner kan ansöka om bidraget.

Villkor för ansökan

Förutsättningar för statsbidraget framgår av förordningen (2022:1416) om statsbidrag till kommuner för att stärka arbetet med att hjälpa våldsutsatta att ordna stadigvarande boende. Bidrag får inte lämnas för utförande av sådana uppgifter som kommuner enligt lag eller förordning är skyldiga att genomföra.

Anvisningar

Förordning 2022:1416

Uppdrag till Socialstyrelsen att stärka kommunernas arbete med att hjälpa våldsutsatta att ordna stadigvarande boende 2022–2025

Ansökan görs via Socialstyrelsens e-tjänst.

  1. Innan ni ansöker behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. Läs mer om ombudsansökan.
  2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni ansöka via e-tjänsten. Ni ansöker via webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge.
Ansök nu

Medel att fördela

Statsbidraget som ska fördelas efter ansökan 2022 är totalt 3 500 000 kronor.

Beslut på ansökan

Vi beräknar att ge samtliga sökanden ett skriftligt besked om beslut senast i november 2022. Kommuner kan använda statsbidraget för kostnader från och med 7 juli 2022 till och med 31 december 2022. Socialstyrelsen betalar ut medlen under sista kvartalet 2022.

Återrapportering till Socialstyrelsen

Varje kommun ska senast den 17 februari 2023 rapportera hur statsbidraget för 2022 har använts. I början av 2023 skickar Socialstyrelsen ut en länk till ett webbformulär för återrapportering till respektive kommuns registratur.

Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med angivna villkor i Socialstyrelsens beslut eller myndighetens anvisningar ska återbetalas till Socialstyrelsen. Ett villkor för användningen av medlen är att återrapporteringen sker inom den angivna tidsramen. Oförbrukade medel per den 31 december 2022 ska återbetalas. Socialstyrelsen fakturerar berörda bidragsmottagare.

Kontakt

Kristina Olofsson
Telefonnummer: 075-247 45 41